Маркетинговият план на компанията Ви дава възможност да.... видите стълбата към бъдещите си успехи.

Маркетингова структура на компания TianDe

 
Когато сте регистриран като Консултант в компанията на TianDe можете да видите изградената от Вас мрежа от консултанти или точките, които сте направили за месеца на www.tiande.ru
Влизате в Online-office , където се отразява работата (ЛО, СО, ранг) на структурата на всеки консултант или директно можета да използвате линка http://my.tiande.ru/login. Когато влезете на сайта ще трябва да въведете Логин, което е код, съответстващ на номера на договора на Консултанта. Издава се на всеки нов консултант и служи за активиранена профила му в Онлайн-офиса
 
Активен Консултант е лице, изпълняващо изискванията за минимален Личен Обем.
Бал (Б) е стандартна мерна единица за измерване стойността на стоките, върху които се изчислява бонус. При изчисляване на бонуса 1 Бал се равнява на 20 рубли - (1 Лев)
1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB
Консултански Бонус е бонус за консултанти, които са с ранг на Директор или по-висок.
Бонус Отстъпка (БО) се полага се на всеки Активен Консултант за Структурен Обем направен през отчетния период.
Консултант е физическо или юридическо лице, която е сключило договор с компанията и работи в съответствие с Етичния кодекс.
Цена на Консултанта е цената, при която се закупуват продуктите от консултантите независимо от техния ранг.
Консултански номер е номера на компютърната сметка, който се определя на консултанта при подписването на договор с компанията. Всеки един от консултантите може да има само един Консултански номер.
Информационен спонсор (спонсор) е консултант, който лично е привлякъл друг консултант да сключи договор с компанията и в последствие се явява негов информационен спонсор.
Личен Обем (LO) са покупките, направени лично от консултанта през текущия месец изразени в Балове. Използва се при определяне на ранга на консултанта и начисляване на бонусите. Месечен показател.
Месец на квалификация е текущия месец, през който Консултанта изпълнява условията за квалификация за ранг.
Минимален Личен Обем (MLO) е Личен обем на Консултанта, който позволява да се получава Бонус Отстъпка за структурния обем, реализиран от неговите консултанти.
MLO = 40 Б.
Поколение (ниво) е позицията на консултанта в структурата от гледна точка на неговия спонсор.
Ранг (статус) е индикатор на кариерата на консултанта, както следва:  Консултант, ВИП-клиент, Стажант, Инструктор, Партньор, Майстор, Мениджър, Директор, и т.н.
Структурен Обем (CO)  е равен на сумата на вашия Личен Обем (LO) и Личния Обем(LO) на всички консултанти във вашата структура, независимо от нивото в което те се намират. Месечен показател.
 
Маркетинг план за постигане на успех!

Стратегия 1 - Консултант по красота и здраве:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус отстъпка за LO >= 100 Б от 5% до 37%.
Пример:
Вие сте закупили продукти от представителството на компанията,
на консултански цени на стойност 200 лева.
Препоръчителната надценка е 54%.
200 лв. + 54% = 308 лв. (200 лв. * 1.54 = 308 лв.)
Вашата печалба от продажбите на дребно е 108 лева.
(308 лв.- 200 лв. = 108 лв.).
 
Вашия Бонус
Ако през отчетния период сте закупили продукти
чиято стойност изразени в Балове е в размер на 100 бала,
можете да получите Бонус Отстъпка от 5%
100Б х 5% х 20 рубли. = 100 RUB - около 5 лв.
(1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB)
Ако баловата стойност на закупените от вас продукти е в размер на 500 Б,
можете да получите Бонус Отстъпка от 10% :
500Б х 10% х 20 руб. = 1000 руб. - около 50 лв.
(1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB)

Стратегия 2 - Професионален ръст:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO >= 100 Б от 5% до 37%
 • Бонус Отстъпка за СО на привлечените от вас Консултанти от 5% до 37%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=40 Б)
 • Директорски Бонус
 
Таблица 1. Бонус отстъпка (БО)
Класиране Мин. ЛO, Б. LO *, Б CO, Б Бонус отстъпка Среден размер на Бонуса Директорски Бонус
Консултант < 40 - - 0%   -
ВИП-клиент 40 100 100 5% 5 - 10 лева -
Стажант 40 100 500 10% 25 - 50 лева -
Инструктор 40 100 1 000 15% 75 - 150 лева -
Партньор 40 100 2 500 19% 300 - 400 лева -
Майстор 40 100 5 000 24% 600 - 850 лева -
Мениджър 40 100 7 500 27% 850 - 1000 лева -
Директор 40 100 10 000 30% 1000 - 2000 лева
и повече
5% до 5 ниво на Д
Сребърен Директор 40 100 15 000 31%
 
5% до 5 ниво на Д, СД
Златен Директор 40 100 25 000 32%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД
Перлен Директор 40 100 50 000 33%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД
Рубинен Директор 40 100 100 000 34%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД
Сапфирен Директор 40 100 300 000 35%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД
Изумруден Директор 40 100 600 000 36%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД
Брилянтен Директор 40 100 900 000 37%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД, БД
LO *, Б - Бонус отстъпка за Личен Обем (ЛО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 100 Бала
CO, Б - Бонус отстъпка за Структурен Обем (СО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 40 Бала 
 
 
Таблица 2. Разлика на Бонус Отстъпка
Класиране БО К-нт VIP Ст Ин Па Ма Ме Д СД ЗД ПД РД СапфД ИД БД
Консултант(К-нт) 0% -----                            
ВИП-клиент(VIP) 5% 5% -----                          
Стажант(Ст) 10% 10% 5% -----                        
Инструктор(Ин) 15% 15% 10% 5% -----                      
Партньор(Па) 19% 19% 14% 9% 4% -----                    
Майстор(Ма) 24% 24% 19% 14% 9% 5% -----                  
Мениджър(Ме) 27% 27% 22% 17% 12% 8% 3% -----                
Директор(Д) 30% 30% 25% 20% 15% 11% 6% 3% *              
Сребърен Директор (СД) 31% 31% 26% 21% 16% 12% 7% 4% 1% *            
Златен Директор (ЗД) 32% 32% 27% 22% 17% 13% 8% 5% 2% 1% *          
Перлен Директор (ПД) 33% 33% 28% 23% 18% 14% 9% 6% 3% 2% 1% *        
Рубинен Директор (РД) 34% 34% 29% 24% 19% 15% 10% 7% 4% 3% 2% 1% *      
Сапфирен Директор (СапфД) 35% 35% 30% 25% 20% 16% 11% 8% 5% 4% 3% 2% 1% *    
Изумруден Директор (ИД) 36% 36% 31% 26% 21% 17% 12% 9% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *  
Брилянтен Директор (БД) 37% 37% 32% 27% 22% 18% 13% 10% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *
* - Директорски бонус
Консултанти с ранг Директор или по-висок, получават допълнителен бонус отстъпка от 5% до 5-то ниво на своите консултанти от първо ниво, които също са с ранг Директор или по-висок при условие, че е изпълнено «Правило 75/25».
 
«Правило 75/25»
Консултант (Спонсор), достигнал ранг Директор или по-висок, при когото на първо ниво се появи Консултант (Дистр1) с ранг Директор или по-висок, ще получи 5% бонус до 5 нива на неговата структура, при условие, че CO1 на Консултанта (Дистр1) не надвишава 75% от CO на висшестоящия Консултант (Спонсор).
 
«Правило компресия»
При изчисляване на Бонус отстъпките за отчетния период се прилага "правило компресия":
Ежемесечно резултатите за отчетния период на всички Активни Консултанти и техните структури се издигат до първия висшестоящ Активен Консултант. След това се определят ранговете и се начисляват бонусите.Коефициент на ефективност на работата на спонсора Коефициент на ефективност на работата на спонсора (КЕРС) стимулира Спонсора да развива различни клонове (разклонения) с консултанти. На първо ниво на спонсора са няколко консултанта, което означава, че има няколко клона в структурата. Ако обемът на структурата на един клон е повече от 75% от общият размер на структурния обем на висшестоящия Консултант (Спонсор), при изчисляването на бонуса от този клон се прилага коефициентът на ефективност работата на спонсора.
 
Таблица 3. Коефициент на ефективност на работата Спонсора (КЕРС)
Дял на клона 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%
Коефициент 1 0,960 0,930 0,910 0,900 0,860 0,830 0,810 0,800 0,760 0,720 0,710
87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
0,700 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 0,375 0,365 0,355 0,345 0,335 0,325 0,315 0,300

Стратегия 3 - Звезден маркетинг:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO ≥ 100 Б от 5% до 37%
 • Бонус Отстъпка за СО на привлечените от Вас Консултанти от 5% до 37%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=40 Б)
 • Директорски Бонус
 • Еднократна парична награда
Компанията стимулира лидерите, които активно помагат на своите консултанти от първо ниво да станат директори.
 
Таблица 4. Еднократни награди
Еднократна награда - руб.

Условия за получаване на Награда

Сума на Еднократни награди * - руб.
Ранг Количество Директори на първо ниво КЕРС Брой месеци, през които трябва да са изпълнени определените критерии
1 500 000
( 75 000 лв. )
Брилянтен Директор 9 1 3 от 6 3 340 000
( 167 000 лв.)
1 000 000
( 50 000 лв.)
Изумруден Директор 8 1 3 от 6 1 840 000
( 92 000 лв. )
500 000
( 25 000 лв. )
Сапфирен Директор 7 1 3 от 6 840 000
( 42 000 лв. )
180 000
( 9 000 лв.)
Рубинен Директор 5 1 3 от 6 340 000
( 17 000 лв. )
90 000
( 4 500 лв. )
Перлен Директор 3 1 3 от 6 160 000
( 8 000 лв. )
45 000
( 2 250 лв. )
Златен Директор 2 1 3 от 6 70 000
( 3 500 лв. )
25 000
( 1 250 лв.)
Сребърен Директор 1 1 3 от 6 25 000
( 1 250 лв. )
* Изплаща се, ако условията са изпълнени за първи път след сключването на договор

Примери за изчисление на Бонус Отстъпки

Пример № 1

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 100 Б.

 2. Двама Активни Консултанта (Консул.1 и Консул.2), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 50 Б

  Консул.2 - СО2 = 80 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 = 230 Б, Вашия ранг – VIP-клиент

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – VIP-клиент, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по Таблица 1 = 5%

 2. Консул.1 – Консултант, БО = 0%

  Консул.2 – Консултант, БО = 0%

Вашия Бонус

 1. ЛО* 5%*20 руб. = 100 Б* 5%* 20 руб. = 100 руб.

 2. СО1*(5% - 0%)*20 руб. = 50 Б*5%*20 руб. = 50 руб.

  СО2*(5% - 0%)*20 руб. = 80 Б*5%*20 руб. = 80 руб.

Вашия бонус: 230 рубли - около 11.50 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 2

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Двама Активни Консултанта (Консул.1 и Консул.2), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 200 Б

  Консул.2 - СО2 = 90 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 = 590 Б, Вашия ранг – Стажант

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Стажант, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 10%

 2. Консул.1 – VIP-клиент, БО = 5%

  Консул.2 – Консултант, БО = 0%

Вашия Бонус

 1. ЛО*10%*20 руб. = 300 Б*10%*20 руб. = 600 руб.

 2. СО1*(10% - 5%)*20 руб. = 200 Б*5%*20 руб. = 200 руб.

  СО2*(10% - 0%)*20 руб. = 90 Б*10%*20 руб. = 180 руб.

Вашия бонус: 980 рубли - около 49 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUBB

 

Пример № 3

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Четири Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2, Консул.3, Консул.4), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 900 Б

  Консул.2 - СО2 = 900 Б

  Консул.3 - СО1 = 400 Б

  Консул.4 - СО2 = 400 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 + СО3 + СО4 = 2900 Б, Вашия ранг – Партньор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Партньор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 19%

 2. Консул.1 – Стажант, БО = 10%

  Консул.2 – Стажант, БО = 10%

  Консул.3 – VIP-клиент, БО = 5%

  Консул.4 – VIP-клиент, БО = 5%

Вашия Бонус

 1. ЛО*19%*20 руб. = 300 Б*19%*20 руб. = 1140 руб.

 2. СО1*(19% - 10%)*20 руб. =900 Б*9%*20 руб. = 1620 руб.

  СО2*(19% - 10%)*20 руб. = 900 Б*9%*20 руб. = 1620 руб.

  СО3*(19% - 5%)*20 руб. = 400 Б*14%*20 руб. = 1120 руб.

  СО4*(19% - 5%)*20 руб. = 400 Б*14%*20 руб. = 1120 руб.

Вашия бонус: 6620 рубли - около 331 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 4

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Четири Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2, Консул.3, Консул.4), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 2400 Б

  Консул.2 - СО2 = 800 Б

  Консул.3 - СО1 = 800 Б

  Консул.4 - СО2 = 800 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 + СО3 + СО4 = 5100 Б, Вашия ранг – Майстор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Майстор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 24%

 2. Консул.1 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.2 – Стажант, БО = 10%

  Консул.3 – Стажант, БО = 10%

  Консул.4 – Стажант, БО = 10%

Вашия Бонус

 1. ЛО*24%*20 руб. = 300 Б*24%*20 руб. = 1440 руб.

 2. СО1*(24% - 15%)*20 руб. = 2400 Б*9%*20 руб. = 4320 руб.

  СО2*(24% - 10%)*20 руб. = 800 Б*14%*20 руб. = 2240 руб.

  СО3*(24% - 10%)*20 руб. = 800 Б*14%*20 руб. = 2240 руб.

  СО4*(24% - 10%)*20 руб. = 800 Б*14%*20 руб. = 2240 руб.

Вашия бонус: 12 480 руб - около 624 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 5

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Четири Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2,Консул.3, Консул.4), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 4000 Б

  Консул.2 - СО2 = 2000 Б

  Консул.3 - СО1 = 900 Б

  Консул.4 - СО2 = 900 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 + СО3 + СО4 = 9100 Б, Вашия ранг – Мениджър

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Мениджър, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 27%

 2. Консул.1 – Партньор, БО = 19%

  Консул.2 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.3 – Стажант, БО = 10%

  Консул.4 – Стажант, БО = 10%

Вашия Бонус

 1. ЛО*27%*20 руб. = 300 Б*27%*20 руб. = 1620 руб.

 2. СО1*(27% - 19%)*20 руб. = 4 000 Б*8%*20 руб. = 6400 руб.

  СО2*(27% - 15%)*20 руб. = 2 000 Б*12%*20 руб. = 4800 руб.

  СО3*(27% - 10%)*20 руб. = 900 Б*17%*20 руб. = 3060 руб.

  СО4*(27% - 10%)*20 руб. = 900 Б*17%*20 руб. = 3060 руб.

Вашия бонус: 18 940 руб - около 947 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 6

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Четири Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2, Консул.3, Консул.4), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 4000 Б

  Консул.2 - СО2 = 4000 Б

  Консул.3 - СО1 = 2000 Б

  Консул.4 - СО2 = 2000 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО + СО1 + СО2 + СО3 + СО4 = 12 300 Б, Вашия ранг – Директор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Директор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 30%

 2. Консул.1 – Партньор, БО = 19%

  Консул.2 – Партньор, БО = 19%

  Консул.3 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.4 – Инструктор, БО = 15%

Вашия Бонус

 1. ЛО*30%*20 руб. = 300 Б*30%*20 руб. = 1800 руб.

 2. СО1*(30% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*11%*20 руб. = 8800 руб.

  СО2*(30% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*11%*20 руб. = 8800 руб.

  СО3*(30% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*15%*20 руб. = 6000 руб.

  СО4*(30% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*15%*20 руб. = 6000 руб.

Вашия бонус: 31 400 руб - около 1570 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 7

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Шест Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2, Консул.3,Консул.4, Консул.5, Консул.6), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 4000 Б

  Консул.2 - СО2 = 4000 Б

  Консул.3 - СО1 = 2000 Б

  Консул.4 - СО2 = 2000 Б

  Консул.5 - СО1 = 2000 Б

  Консул.6 - СО2 = 2000 Б

в такъв случай вашият СО = Вашия ЛО+СО1+СО2+СО3+СО4+СО5+СО6 = 16 300 Б
Вашия ранг – Сребърен Директор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Сребърен Директор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 31%

 2. Консул.1 – Партньор, БО = 19%

  Консул.2 – Партньор, БО = 19%

  Консул.3 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.4 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.5 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.6 – Инструктор, БО = 15%

Вашия Бонус

 1. ЛО*31%*20 руб. = 300 Б*31%*20 руб. = 1860 руб.

 2. СО1*(31% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*12%*20 руб. = 9600 руб.

  СО2*(31% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*12%*20 руб. = 9600 руб.

  СО3*(31% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*16%*20 руб. = 6400 руб.

  СО4*(31% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*16%*20 руб. = 6400 руб.

  СО5*(31% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*16%*20 руб. = 6400 руб.

  СО6*(31% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*16%*20 руб. = 6400 руб.

Вашия бонус: 46 660 руб - около 2333 лева

1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

 

Пример № 8

През отчетния период вие имате:

 1. ЛО = 300 Б.

 2. Девет Активни Консултанта (Консул.1, Консул.2, Консул.3, Консул.4, Консул.5, Консул.6, Консул.7, Консул.8, Консул.9), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):

  Консул.1 - СО1 = 4000 Б

  Консул.2 - СО2 = 4000 Б

  Консул.3 - СО3 = 2000 Б

  Консул.4 - СО4 = 2000 Б

  Консул.5 - СО5 = 2000 Б

  Консул.6 - СО6 = 2000 Б

  Консул.7 - СО7 = 2000 Б

  Консул.8 - СО8 = 2000 Б

  Дистр 9 - СО9 = 10000 Б

в такъв случай: вашият СО = Вашия ЛО+СО1+СО2+СО3+СО4+СО5+СО6+СО7+ СО8+СО9 = 30 300Б
Вашия ранг – Златен Директор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Златен Директор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 32%

 2. Консул.1 – Партньор, БО = 19%

  Консул.2 – Партньор, БО = 19%

  Консул.3 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.4 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.5 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.6 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.7 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.8 – Инструктор, БО = 15%

  Консул.9 – Директор, БО = 30%

Вашия Бонус

 1. ЛО*32%*20 руб. = 300Б*32%*20 руб. = 1 920 руб.

 2. СО1*(32% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*13%*20 руб. = 10 400 руб.

  СО2*(32% - 19%)*20 руб. = 4000 Б*13%*20 руб. = 10 400 руб.

  СО3*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО4*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО5*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО6*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО7*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО8*(32% - 15%)*20 руб. = 2000 Б*17%*20 руб. = 6800 руб.

  СО9*(32% - 30%)*20 руб. = 10 000 Б*2%*20 руб. = 4000 руб.

Вашия бонус: 67 520 руб - около 3376 лева
1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

При този пример СО9 на разклонението на Консул.9, който е Директор по ранг не превишава 75%
Вашият СО = 30 300 Б, Структурния обем на Директора (Консул.9) = 10 000 Б 10 000 Б / 30 300 Б = 33%

«Правило 75/25» e изпълнено, и Вие получавате Директорски Бонус!
Директорски Бонус (при условие, че целият структурен обем на Консул.9 – Директора се намира в първите пет нива на Вашата структура):
10 000 Б*5%*20 руб.= 10 000 руб.

Вашия бонус + Директорски Бонус:
67 520 руб. + 10 000 руб. = 77 520 руб. - около 3876 лева
1 BGN = 20 RUB, 1 EUR = 40 RUB

Таблица 1. Бонус отстъпка (БО)

Класиране

Мин. ЛO, Б.

LO *, Б

CO, Б

Бонус отстъпка

Среден размер на Бонуса

Директорски Бонус

Консултант

< 40

-

-

0%

 

-

ВИП-клиент

40

100

100

5%

5 - 10 лева

-

Стажант

40

100

500

10%

25 - 50 лева

-

Инструктор

40

100

1 000

15%

75 - 150 лева

-

Партньор

40

100

2 500

19%

300 - 400 лева

-

Майстор

40

100

5 000

24%

600 - 850 лева

-

Мениджър

40

100

7 500

27%

850 - 1000 лева

-

Директор

40

100

10 000

30%

1000 - 2000 лева

и повече

5% до 5 ниво на Д

Сребърен Директор

40

100

15 000

31%

 

5% до 5 ниво на Д, СД

Златен Директор

40

100

25 000

32%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД

Перлен Директор

40

100

50 000

33%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД

Рубинен Директор

40

100

100 000

34%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД

Сапфирен Директор

40

100

300 000

35%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД

Изумруден Директор

40

100

600 000

36%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД

Брилянтен Директор

40

100

900 000

37%

 

5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД, БД

LO *, Б - Бонус отстъпка за Личен Обем (ЛО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 100 Бала
CO, Б - Бонус отстъпка за Структурен Обем (СО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 40 Бала

Прочетена 6310 пъти
Вие сте тук:Home Маркетинг Маркетинг план